Trelleborgs Kommun

Trelleborgs Kommun

Monter: B:22
Telefonnummer: 0410-733490
Mailadress: bildningsforvaltningen@trelleborg.se

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg

I Trelleborgs förskolor och skolor pågår ett långsiktigt och omfattande utvecklingsarbete för att säkerställa kvalitet och likvärdighet. Utgångspunkten är att identifiera utvecklingsområden och framgångsfaktorer som bidrar till högre måluppfyllelse. Kvalitetsarbetet är därför ständigt pågående och ska drivas utifrån varje barns, elevs och studerandes individuella utveckling och lärande.

Den kommunala barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg omfattar barn och elever i förskola ända upp till gymnasie- och vuxenutbildning.

Varje medarbetare i samtliga av våra verksamheter har ett viktigt och gemensamt uppdrag. Vi ska leverera goda resultat, ha en likvärdig utbildning med hög kvalité och skapa stolthet bland våra barn, elever och studerande.

Skolfrågor med särskilt fokus

För att utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse krävs fortsatt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet har visat på behov av prioritering vad gäller områdena matematik samt läs- och skrivutveckling. Barns, elevers och studerandes språk- och kunskapsutveckling är hela skolans ansvar. Under läsåret 2016/2017 samlas all pedagogisk personal för en kompetensutvecklingsinsats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att inspireras och fördjupa sin kunskap i vidare arbete. Samtliga matematiklärare i kommunen har tidigare genomfört den statliga kompetensutvecklingsinsatsen Matematiklyftet.

Ett annat identifierat utvecklingsområde är att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv samt kvalitetssäkra den breda  vägledningen för samtliga barn och ungdomar, från de allra yngsta barnen i förskolan och genom hela utbildningssystemet upp till vuxenutbildningen.

Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, är ännu ett prioriterat utvecklingsområde. För att möjliggöra nya pedagogiska och formativa arbetssätt ges ges varje barn, elev, studerande och lärare möjlighet att arbeta med digitala verktyg. I Trelleborgs en-till-en-satsning får pedagoger och skolledare fortlöpande utbildning och kompetensutveckling.

Vi vill ha fler fantastiska medarbetare!

För att lyckas i vårt utvecklingsarbete behöver vi skickliga skolledare och lärare.

Som lärare i Trelleborgs kommun ses du som vår viktigaste tillgång för att förverkliga vision, mål och uppdrag. Du är utvald för dina professionella kvalitéer för att på bästa sätt skapa en bra förskola och skola för våra barn, elever och studerande.

Inom barn- och utbildningsverksamheten arbetar vi bl.a. för att:

  • Ta tillvara på medarbetarnas kompetens och idéer för en positiv utveckling av organisationen – den lärande organisationen.
  • Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för att säkerställa ständig utveckling i verksamheten
  • Skapa möjligheter att göra karriär i samtliga verksamheter
  • Erbjuda en lön som är baserad på individuell prestation

Lediga jobb: www.trelleborg.se/jobb