Kuratorn och rektorn som ville förändra skolans arbete med elevhälsan

Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-19 10:00 – 11:00

SAL Styrning & ledning

Kan man skapa ett salutogent förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten? Kan detta som grund också forma det åtgärdande arbetet runt individer? Kan vi skapa en kultur där skolpersonalen automatiskt fokuserar på vad som är sunt och fungerande runt en individ eller en grupp?

Vad behöver vi förstärka runt eleven – är det hanterbarheten, meningsfullheten eller begripligheten? Vi vill berätta om vår resa mot att skapa en salutogen skolkultur där hela organisationen tar ansvar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och där detta förhållningssätt återspeglas i det åtgärdande arbetet.