Hur kan en skola i kris byta riktning?

Ledarskap, Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-18 10:00 – 11:00

SAL Styrning & ledning

Hur tar man en skola i djup kris och vänder motgången i en positiv riktning. Louise Öst tog 2016 över ledningen i en skola i Skåne som belagts med föreläggande om vite efter en skolinspektion där samtliga områden kritiserats. Genom att skapa en arbetsordning, förändra i organisationen, utveckla undervisningen, skapa förutsättningar för lärande och säkerställa elevernas trygghet och studiero undanröjdes vitet. Via en interimistisk skolledning startades ett målmedvetet förändringsarbete som resulterade i att samtliga kritiserade områden fick godkänt. Louise Öst är idag rektor på en ny skola med stora utmaningar och hög personalomsättning.