Flerspråkighet som resurs

Förskola, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 14:15 – 15:00

SAK 3

Hur kan flerspråkighet bli en tillgång i undervisningen? Forskaren Gudrun Svensson berättar om hur man kan använda translanguaging/transspråkande, vilket innebär att man tar tillvara elevers språkliga resurser, i undervisningen. Fokus ligger på hur flerspråkiga elever kan få möjlighet att använda hela sin språkliga potential och ta tillvara sina erfarenheter så att deras identitets-, språk- och kunskapsutveckling befrämjas. Föreläsningens teoretiska resonemang varvas med praktiknära exempel. Seminariet inleds av Anette Bringsén Dahlberg, undervisningsråd, Skolverket.