Barnkonsekvensanalys, ett sätt att säkra barnens rätt

Simrishamns kommun bedriver skolutveckling genom ett lagstiftningsstyrt barnrättsarbete. Barnkonsekvensanalyser genomförs i övergripande frågor samt på individnivå när barnets bästa behöver utredas. Arbetet görs med hjälp av en ”barnkonsekvensanalys” för att kunna bedöma om och på vilket sätt digitaliseringen i skolan kan genomföras utifrån barnets bästa. Alla barn och elever får genom detta en möjlighet att utveckla en digital kompetens samt förbättra sina resultat.

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret