Att leda andra vuxna - Förskollärarens Janusansikte

Förskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 15:30 – 16:15

SAL 1
Förskolläraren har ett givet uppdrag med att leda barn och skapa goda förutsättningar för barns lärande och lek. DET är ett komplext uppdrag i sig och ofta finns en bakgrund av personligt intresse och omsorg för de yngsta barnen redan i yrkesvalet. Uppdraget i styrdokumenten har dock de senaste åren kommit att fokusera mer på förskollärarens roll att leda andra vuxna. Något som i forskning har visat sig vara klurigt. Å ena sidan ska man vara en god arbetskompis, å andra sidan en god ledare och kravställare med ansvar över undervisning och kvalitet.
Vi tittar närmare på förskollärarens ansvar och ledarskap och vad som kännetecknar ett väl fungerande arbetslag och tecken på att man som ledare har människor med sig.